Hawee IDC cập nhật dự án trực tuyến

Nhà máy Tân Á Hà Nam

25 tháng Mười 2016 - 62

Timline dự án

Complete Project
PROJECT TIMELINE

SYMBOL REFERENCE

25 tháng Mười 2016

Quỹ hoàn thành gần 2 tuần trước thời hạn

Read post