• Hawee IDC -Tổng thầu EPC
  Giải pháp tối ưu cho
  dự án năng lượng

 • Hawee IDC - Tổng thầu Thiết kế, thi công
  Giải pháp toàn diện cho
  mọi công trình

 • Hawee IDC - Tổng thầu Xây dựng

 • Hawee IDC -Tổng thầu EPC
  Giải pháp tối ưu cho
  dự án năng lượng

Đối tác Hawee