• Hawee IDC -Tổng thầu EPC
    Giải pháp tối ưu cho
    dự án năng lượng

  • Hawee IDC - Tổng thầu Thiết kế, thi công
    Giải pháp toàn diện cho
    mọi công trình

  • Hawee IDC - Tổng thầu Xây dựng

Đối tác Hawee